Validering – Underhåll BAS

Kompetens avgörande för rätt underhåll.

Underhåll är en allt viktigare komponent i företagens produktionsprocess. Hög tillgänglighet och nyttjandegrad samt störningsfri produktion är nyckelfaktorer för konkurrenskraftig produktion vilket underhållsarbetet ska säkerställa. Ny produktionsteknik ställer nya och högre krav på medarbetarnas underhållskompetens och utvecklingen skapar också behov av ett utökat underhållsansvar hos produktionspersonalen. Det är detta som är fokus för Underhåll BAS.

Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning.

Kompetensområden i Underhåll BAS

Underhåll BAS omfattar kompetenskrav i 16 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

1. Hälsa, miljö och säkerhet

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att säkerställa hälsa och säkerhet kopplat till operatörsarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system. Detta leder till kompetens att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system.

2. IT och automation

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda datorn och dess system som arbetsredskap, vilken relation till och påverkan de har på varandra samt vilka säkerhetsaspekter som gäller. Detta leder till kompetens att kunna avgöra vad som är relevant information och ta ansvar för att dokumentera den i rätt system på ett säkert sätt.

3. Kvalitet

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna koppla kvalitetsbegrepp till produktivitet samt metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Detta leder till kompetens att kunna arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för att rätt åtgärd blir utförd.

4. Matematik

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram. Detta leder till kompetens att kunna avgöra om svaret på en uträkning är rimlig samt att kunna använda matematik vid problemlösning.

5. Mätteknik

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna utföra mätningar på producerade produkter, bedöma vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt upprätta mätprotokoll. Detta leder till kompetens att ansvara för att fastställda instruktioner följs, att rätt åtgärd utförs samt att identifiera sitt eget behov av lärande.

6. Produktionsteknik – ekonomi

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad. Detta leder till kompetens att kunna avgöra sin egen roll i produktionsprocessen, identifiera störningar och ansvara för att vidta åtgärder för förbättring.

7. Ritningsläsning

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde. Detta leder till kompetens att kunna använda sig av informationen i en ritning för att lösa en arbetsuppgift

8. Språk – engelska

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

9. Språk – svenska

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kritiskt kunna granska källor samt kunskap i grundläggande engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

10. Underhåll

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna grundläggande underhållsbegrepp, ha förståelse för vad som är ett normalläge och vidta lämplig åtgärd när det gäller avvikelser. Detta leder till kompetens att välja rätt verktyg/maskin för uppgiften och att utföra och dokumentera operatörsunderhåll.

11. Underhåll allmänt och underhållsplanering

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå underhållets betydelse och konsekvenser av bristande underhåll

12. Förebyggande underhåll

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå varför man skall arbeta med tidiga planerade insatser för att undvika störningar under drift.

13. Avhjälpande underhåll

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs om hur man bör agera vid akut uppkomna problem/haverier och kopplingen mellan krav på funktionalitet och produktivitet vid återställning.

14. Underhåll automation

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå grundläggande principer inom automation med system, signalöverföring och byggblocken i det totala systemet.

15. Mekanik – hydraulik – pneumatik

Grundläggande kunskap och systemförståelse.

16. Att arbeta säkert

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna planera och på ett säkert sätt utföra underhållsarbete i daglig produktion.

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan!

Om Svensk Industrivalidering

Svensk industrivalidering är ett nationellt system för validering av kompetenser som är kritiska för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av varor och industrinära tjänster. Huvudmän för systemet är ett konsortium av industrins parter och av dessa erkända nationella branschorganisationer. Genom ett samverkans- och driftsavtal ansvarar konsortiet för att säkerställa kvalitet och relevans i systemet samt för att vidareutveckla det i en takt som möter industrins behov. Ett viktigt arbete för konsortiet är också att arbeta för en ökad användning av branschvalidering bland medlemmar och andra intressenter.

Det löpande arbetet med förvaltning och utveckling av systemet ansvarar konsortiet styrgrupp och av denna särskilt utsedda arbetsgrupper för.

Läs mer på Svensk industrivalidering.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Pris: 71 500 sek/deltagare exkl. moms.
I priset ingår kurslitteratur samt fika och lunch under utbildningsdagarna.

IWS-utbildningen omfattar totalt 240 timmar som sker under fem till sex veckor (beroende på deltagarens praktiska svetskunskaper*).
Utbildningen är indelad i fyra moduler:
Modul 1 – Svetsprocesser och utrustning
Modul 2 – Materiallära och svetsmetallurgi
Modul 3 – Konstruktion
Modul 4 – Svetsproduktion

Dessutom, praktisk träning* med olika svetsmetoder; MMA, MIG/MAG, FCW, TIG och gassvetsning/skärning

* Deltagare som kan visa svetsarprövningsintyg eller arbetsgivarintyg på att hon/han har goda kunskaper och arbetar med en eller flera metoder, kan befrias från praktisk träning per metod. För den som inte kan uppvisa intyg anordnas praktisk utbildning. Tid för detta sker enligt överenskommelse. Dessa timmar ingår inte i utbildningsavgiften utan debiteras särskilt.

Montico är av Svetskommissionen godkända att utbilda IWS enligt IIW/EWFs utbildningsriktlinjer

Aktuellt

Med anledning av pågående Coronapandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har driftorganisationen hörsammat industrins önskemål om anpassning för ordinarie rutin för validering.

Efterfrågan är stor på att kunna genomföra branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma även när det råder besöksförbud på många företag eller när social distansering gör det svårt att arbeta som vanligt.

Därför har driftorganisationen bestämt att validering kan göras på distans fram tom 31 augusti 2020.

Hör av dig till oss för mer information om villkoren!

Intresserad? Kontakta oss!

Har du några funderingar och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen