Hem / Om oss / Visselblåsarpolicy

Visselblåsarpolicy

Här redogör vi för vår visselblåsarpolicy som ger möjlighet för våra medarbetare att tryggt och utan rädsla kunna rapportera oegentligheter samt att säkerställa en korrekt hantering och utredning av visselblåsarärenden.

Montico strävar efter att ha en transparent affärsmiljö och därför följer företaget ett antal tydliga etiska riktlinjer som bygger på idén att Montico ska bedriva en lönsam verksamhet samtidigt som etiska regler följs. Det är av yttersta vikt för Montico att hela företagets verksamhet bedrivs med högsta möjliga ansvarskänsla, öppenhet och ärlighet. Varje misstanke om bedrägligt beteende, mutor eller andra liknande situationer som bevittnas måste rapporteras utan dröjsmål.

Montico strävar efter ett företagsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera oegentligheter.

Montico anser att det finns en förpliktelse att hantera oegentligheter och att oegentligheter rapporteras i linje med företagets etiska riktlinjer. Dessutom anser Montico att visselblåsare som rapporterat oegentligheter är föredömliga samhällsmedborgare eftersom dessa hjälper oss att arbeta för hederligt, ansvar och god ledning.

Denna policy ska införas av, distribueras till och göras tillgänglig för alla anställda, arbetssökande, praktikanter, konsulter, volontärer, företagsledning och andra personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har en relation till Montico. Även personer som tidigare haft en arbetsrelaterad relation med Montico omfattas.

Samtliga som räknas upp ovan har möjlighet att på frivillig grund använda Monticos system för rapportering av oegentligheter.

Visselblåsningssystemet ska användas för att rapportera information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Exempelvis:

 • En olaglig handling
 • Allvarlig överträdelse av Monticos affärsetiska bestämmelser
 • Medveten överträdelse av lokala lagar och föreskrifter i ett land
 • Tvivelaktiga bokförings- eller redovisningsmetoder eller bedrägliga metoder
 • Metoder som sannolikt kan orsaka fysisk skada på person eller egendom
 • Metoder som sannolikt kan orsaka fara för skada på miljön
 • Missbruk av befogenheter för icke godkänt eller dolt syfte
 • Orättvis diskriminering som exempelvis ålder, etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, civilstånd eller moderskap, politiska åsikter eller ursprung under anställning eller tillhandahållande av tjänster
 • Intressekonflikter
 • Manipulation av företagets data/bokföring/system

Denna lista är inte fullständig utan avsedd för att ge exempel på vilken typ av beteenden som kan anses utgöra oegentligheter.

Så här gör du en anmälan

Om du får kännedom om ett missförhållande som kan vara av allmänintresse ska en anmälan i Monticos visselblåsarsystem göras.

Alternativ 1

Om visselblåsaren föredrar att vara anonym erbjuder vi en kanal för anonym rapportering, som hanteras av Hailey HR, en extern leverantör som säkerställer anonymiteten. Tjänsten erbjuder möjlighet till dialog mellan ansvarig för visselblåsartjänsten och en anonym visselblåsare.

Vid en anmälan i detta system kommer den rapporterande personens identitet inte att efterfrågas i något skede. Rapporter och efterföljande dialog med den rapporterande personen är krypterade och lösenordskyddade. Efter registrering av en anmälan får visselblåsaren en bekräftelse på sin mail. När det händer något i ärendet eller om vi behöver kontakta visselblåsaren kommer en chattfunktion att skapas där visselblåsaren och hanteraren kan kommunicera med varandra. Detta är fortsatt helt i anonymitet.

Rapporteringsfunktionen nås via knapparna nedan.

Rapporteringsfunktionen nås via länk. Enligt lag måste varje bolag med fler än 249 anställda ha en egen kanal för visselblåsning. Därför finns det två länkar att välja på för att kunna rapportera information.

Gäller informationen Montico HR Partner klickar du här.

Gäller informationen något av Monticos övriga bolag klickar du här.

Alternativ 2

Rapportera till ansvarig för visselblåsarenheten, rapportering kan ske på e-post, telefon eller genom inbokat möte.

Kontaktuppgifterna är:

E-post: hr@montico.se

Telefon (växel): 0102-659500  Be sedan att få bli kopplad till HR-avdelningen

 • Vilken typ av oegentlighet som har observerats
 • Den person som misstänks för oegentligheterna

Du bör lämna så detaljerade uppgifter som möjligt för att säkerställa att rapporten kan hanteras säkert och effektivt.

En anmälan i visselblåsningssystemet behandlas helt konfidentiellt. Du kan göra en anmälan och känna dig trygg i vetskapen om att Montico kommer prioritera att lyfta och lösa frågan.

Oavsett om utredningen bekräftar anklagelserna eller inte kommer ingen som gör en anmälan i god tro att omfattas av disciplinära åtgärder eller andra straffåtgärder enbart till följd av att han eller hon har gjort anmälan. En person som missbrukar rutinerna genom att göra en falsk anmälan eller använder processen för otillbörliga syften kommer dock att omfattas av disciplinära åtgärder.

Om du själv har varit inblandad i oegentligheter bör du känna till att du inte skyddas från disciplinära eller rättsliga åtgärder till följd av att du gjort en anmälan.

Vid en utredning kan visselblåsarenheten inkludera personer som tillför information och/eller expertis till utredningen och dessa personer är i sådant fall även de skyldiga att iaktta sekretess.

Visselblåsaren kommer inom sju dagar att få en bekräftelse på att ärendet har mottagits. Inom tre månader kommer visselblåsaren informeras om vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas.