Validering – Automation BAS

För en säker och effektiv automatisering.

Automationslösningar utgör en snabbt växande del i industrins produktionsprocesser och har stor påverkan på produktionspersonalens dagliga arbete. Med ökad automation följer en generellt ökad interaktion mellan individ och avancerad produktionsutrustning och sättet att hantera drift och störningar förändras. En bredare personalgrupp än automationsmekaniker och drifts- och underhållstekniker berörs i sitt dagliga arbete.

Därför har Svensk industrivalidering tagit fram Automation BAS som är en branschgemensam modell för validering av den automationskompetens som är generell och grundläggande för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Kompetensområden i Automation BAS

Automation BAS omfattar kompetenskrav i 15 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

1. Hälsa, miljö och säkerhet

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att säkerställa hälsa och säkerhet kopplat till operatörsarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system. Detta leder till kompetens att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system.

2. IT och automation

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda datorn och dess system som arbetsredskap, vilken relation till och påverkan de har på varandra samt vilka säkerhetsaspekter som gäller. Detta leder till kompetens att kunna avgöra vad som är relevant information och ta ansvar för att dokumentera den i rätt system på ett säkert sätt.

3. Kvalitet

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna koppla kvalitetsbegrepp till produktivitet samt metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Detta leder till kompetens att kunna arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för att rätt åtgärd blir utförd.

4. Matematik

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram. Detta leder till kompetens att kunna avgöra om svaret på en uträkning är rimlig samt att kunna använda matematik vid problemlösning.

5. Mätteknik

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna utföra mätningar på producerade produkter, bedöma vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt upprätta mätprotokoll. Detta leder till kompetens att ansvara för att fastställda instruktioner följs, att rätt åtgärd utförs samt att identifiera sitt eget behov av lärande.

6. Produktionsteknik – ekonomi

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad. Detta leder till kompetens att kunna avgöra sin egen roll i produktionsprocessen, identifiera störningar och ansvara för att vidta åtgärder för förbättring.

7. Ritningsläsning

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde. Detta leder till kompetens att kunna använda sig av informationen i en ritning för att lösa en arbetsuppgift

8. Språk – engelska

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

9. Språk – svenska

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

10. Underhåll

Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna grundläggande underhållsbegrepp, ha förståelse för vad som är normalläge och vidta lämplig åtgärd när det gäller avvikelser. Detta leder till kompetens att välja rätt verktyg/maskin för uppgiften och att utföra och dokumentera operatörsunderhåll.

11. Säkerhet

Området behandlar kunskap och förståelse för arbetsmiljö och olycksrisker vid arbete med automatiserad produktion och vilken betydelse säkerhetssystemen har för den personliga säkerheten. Säkerhet handlar om att kunna arbeta säkert i en automatiserad produktion med pneumatik, hydraulik och elsystem.

12. Automatiska system

Området behandlar kunskap och förståelse för automationslösningens sekventiella händelseförlopp och hur en händelse triggas och styrs. Området behandlar även robotcellens uppbyggnad och funktion samt hur de olika styrsystemen samverkar i en automationsenhet. Automatiska system handlar om att förstå signalflödet i en automatiserad produktion.

13. Produktionseffektivitet

Området behandlar kunskap och förståelse för faktorer som driver produktivitet och som påverkar ekonomiskt utfall där stabila processer och balanserade flöden är centralt för att nå satta mål. Produktionseffektivitet handlar om betydelsen av korrekta maskininställningar och åtgärder för att reducera produktionsstörningars påverkan på produktionsutfall.

14. Drift och övervakning

Området behandlar kunskap och förståelse för automationslösningens funktion, koppling till styrsystem samt manövrering av utrustning. Drift och övervakning handlar om handhavande av automationssystem samt att upptäcka, åtgärda och rapportera avvikelser från normal drift.

15. Underhåll – automation

Området behandlar kunskap och förståelse för underhållets betydelse och konsekvenser av bristande underhåll samt kunna identifiera och avhjälpa felorsak eller avgöra om hjälp ska påkallas, Underhåll automation handlar om åtgärder för att reducera oplanerade stillestånd och att skapa förutsättningar för hög produktivitet.

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Vill du boka en gratis konsultation, få mer information eller ställa frågor, kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan!

Om Svensk Industrivalidering

Svensk industrivalidering är ett nationellt system för validering av kompetenser som är kritiska för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av varor och industrinära tjänster. Huvudmän för systemet är ett konsortium av industrins parter och av dessa erkända nationella branschorganisationer. Genom ett samverkans- och driftsavtal ansvarar konsortiet för att säkerställa kvalitet och relevans i systemet samt för att vidareutveckla det i en takt som möter industrins behov. Ett viktigt arbete för konsortiet är också att arbeta för en ökad användning av branschvalidering bland medlemmar och andra intressenter.

Det löpande arbetet med förvaltning och utveckling av systemet ansvarar konsortiet styrgrupp och av denna särskilt utsedda arbetsgrupper för.

Läs mer på Svensk industrivalidering.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Vägen till kompetensbeviset Automation BAS
Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering av de 5 specifika områdena i Automation BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka med en kompletterande validering för Automation BAS.
För den som inte validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga 15 kompetensområden.

Upplägg
Valideringen , Automation BAS, utförs genom ett webbaserat test som tar cirka 2,5 timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

Aktuellt

Med anledning av pågående Coronapandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har driftorganisationen hörsammat industrins önskemål om anpassning för ordinarie rutin för validering.

Efterfrågan är stor på att kunna genomföra branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma även när det råder besöksförbud på många företag eller när social distansering gör det svårt att arbeta som vanligt.

Därför har driftorganisationen bestämt att validering kan göras på distans fram tom 31 augusti 2020.

Hör av dig till oss för mer information om villkoren!

Intresserad Kontakta oss!

Har du några funderingar och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen