Våra Värderingar

Montico har sex värderingar som är vägledande för hur vi arbetar och hur vi vill att arbetsklimatet ska vara.


Respektfullt bemötande
Vi inom Montico bemöter alltid andra som vi själva vill bli bemötta. Det innebär att vi respekterar den vi möter och håller alltid vad vi lovar. Därigenom skapar vi det öppna klimat vi vill vara och verka i. Vi visar även respekt gentemot våra kunder och kollegor genom att alltid vara ute i god tid.

Öppen och rak kommunikation
Vi inom Montico eftersträvar alltid tydlig och ärlig kommunikation. I alla sammanhang är vi lyhörda för andras åsikter och önskemål. Vi strävar efter att göra information tillgänglig genom att skapa dialog framför monolog. Konstruktiv återkoppling är en viktig del i vår kommunikation.
 
Vi-anda
Vi inom Montico tar ansvar för varandra och finns alltid tillhands för att dela glädje och för att ge stöd. Genom prestigelöshet skapar vi den öppna atmosfär som vi alla vill arbeta i. Vi skapar tillsammans en företagskultur som vi kan trivas i genom att vara ärliga, positiva, korrekta och ansvarsmedvetna.
 
Mod att agera
Vi på Montico eftersträvar en kultur och ett synsätt där man drar lärdom av gjorda misstag. På så sätt skapas en mentalitet i att våga – vilja - vinna. Vi uppmuntrar kreativitet, ansvarskänsla och en vilja att se möjligheter och lösningar.
 
Affärsmässighet
Genom att vara lyhörda, flexibla och effektiva levererar Montico alltid minst det kunden efterfrågar. Kvalitet och entreprenörskap ska genomsyra vårt tillvägagångssätt.
 
Hållbar utveckling
Kvalitet:
Montico strävar ständigt efter att förbättra service- och kvalitetsnivån med hjälp av kundundersökningar. Vi lämnar Nöjd-Kund-Garanti på utförda uppdrag.
 
Miljö:
Vi skall sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och att ständigt förbättra oss. Vi följer de lagar som berör vår verksamhet och söker ständigt förbättringar.
 

Personal- och kompetensutveckling:
Vårt humankapital är vår viktigaste resurs därför erbjuder vi kompetensutveckling i vår strävan att ständigt förbättra oss och att ge våra anställda den trygghet som kompetens innebär.